Alex och Sigge Wiki
Advertisement

Definition: Evolutionspsykologi eller evolutionär psykologi (engelska evolutionary psychology) är en gren av psykologin som studerar beteende och psykologi hos människor och andra primater med utgångspunkt i evolutionen. Evolutionspsykologi är applicerbart på alla organismer med ett nervsystem men den mesta forskningen inom området fokuserar på människan.

Evolutionspsykologer menar att mänskligt beteende till stor del är ett resultat av genetiska anpassningar som har utvecklats för att överkomma återkommande hinder i den historiska miljön. Mer specifikt så ser man inom evolutionspsykologin hjärnan hos människor och andra primater som bestående av ett stort antal funktionella mekanismer, så kallade psykiska adaptioner. Dessa har utvecklats genom naturligt urval för att gynna organismens överlevnad och reproduktion och är universella inom en art, med undantag för de som är köns- eller åldersspecifika. Okontroversiella adaptioner är till exempel syn, hörsel, minne och motorik. Till de mer kontroversiella hör könsskillnader vad gäller preferenser vid partnerval och sexuella strategier. Dit hör också temperament, kognitiva förmågor, mekanismer för undvikande av inavel eller för upptäckande av fusk

Advertisement